Edycja strony

 

Dostęp do strony http://www.pastafoodcompany.com daje prawo do prywatnego i niewyłącznego korzystania z witryny. Wszystkie elementy edytowane na tej stronie - w tym teksty, zdjęcia, grafika komputerowa, logo, marki tworzą dzieło w znaczeniu terminu używanego przez prawo własności intelektualnej. W związku z tym każda reprezentacja lub powielanie, pełne lub częściowe, bez zgody autorów lub cesjonariuszy jest nielegalne.


Adres

 

Pasta Food Company Sp. z o.o

Ul. Północna 12

45-805 Opole

POLAND

Tel : +48 77 4381 610

 

Nazwa firmy : Pasta Food Company

Zarejestrowana przez :  Sąd Rejonowy w Opolu

Numer KRS : 0000403908

NIP : 5272670711

BDO 000029892

Kapitał zakładowy : 40 000 000 PLN

 

Link do strony www.pastafoodcompany.com

 

Firma Pasta Food Company nie wyraża zgody na inny link bez wcześniejszej wyraźnej autoryzacji. Wszelkie prośby należy kierować na adres e-mail office@pastafoodcompany.com

 

Informacje

 

Prawo autorskie

 

Właścicielem tej strony internetowej, wszystkich materiałów, obrazów, grafik i publikacji w niej zawartych jest Pasta Food Company Sp. z o. o., ul. Północna 12, 45-805 Opole, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000403908, Regon 145904019, NIP 527-26-70-711, kapitał zakładowy 40 000 000 PLN (dalej zwana „PFC”).

 

​Znak towarowy

 

Wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazwa i logo PFC, używane na tej stronie internetowej są chronione prawem znaków towarowych.

 

Odpowiedzialność

 

Informacje udostępnione na tej stronie zostały przygotowane z największą starannością i będą stale aktualizowane. Nie można jednak zagwarantować, że będą one wolne od błędów lub pominięć. Dlatego PFC wyklucza wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do dokładności i kompletności informacji dostępnych na tej stronie.

 

Pasta Food Company zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz uzupełniania informacji lub danych dostępnych w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

 

Potencjalne odsyłacze do stron internetowych stron trzecich opublikowanych na tej stronie są zawarte tylko dla wygody użytkowników. PFC nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja 

 

Korzystanie z tej strony internetowej podlega w jak największym stopniu wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wchodząc na tę stronę użytkownik wyraża zgodę na to, że w miarę możliwości, zgodnie z polskim prawem, wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z tej strony będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Opolu.

 

Obowiązki użytkownika

 

Korzystając z tej witryny, wszyscy użytkownicy zobowiązują się do zaakceptowania wszystkich powyższych informacji i przestrzegania wszystkich zasad określonych na tej stronie, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W przypadku naruszenia prawa przez użytkowników tej strony, PFC podejmie odpowiednie cywilne i / lub karne działania przewidziane w ustawie.  

 

Edytor

 

Redaktora informacji online obowiązują te same zobowiązania prawne, co w przypadku tradycyjnego wydania. Treść strony jest zatem regulowana przez postanowienia, które dają czytelnikowi różne prawa i obowiązki. Redaktor strony zobowiązuje się do skrupulatnego przestrzegania zasad edytorskich.