Edycja strony

 

Dostęp do strony http://www.pastafoodcompany.com daje prawo do prywatnego i niewyłącznego korzystania z witryny. Wszystkie elementy edytowane na tej stronie - w tym teksty, zdjęcia, grafika komputerowa, logo, marki tworzą dzieło w znaczeniu terminu używanego przez prawo własności intelektualnej. W związku z tym każda reprezentacja lub powielanie, pełne lub częściowe, bez zgody autorów lub cesjonariuszy jest nielegalne.


Adres

 

Pasta Food Company Sp. z o.o

Ul. Północna 12

45-805 Opole

POLAND

Tel : +48 77 4381 610

 

Nazwa firmy : Pasta Food Company

Zarejestrowana przez :  Sąd Rejonowy w Opolu

Numer KRS : 0000403908

NIP : 5272670711

Kapitał zakładowy : 40 000 000 PLN

 

Link do strony www.pastafoodcompany.com

 

Firma Pasta Food Company nie wyraża zgody na inny link bez wcześniejszej wyraźnej autoryzacji. Wszelkie prośby należy kierować na adres e-mail office@pastafoodcompany.com

 

Informacje

 

Prawo autorskie

 

Właścicielem tej strony internetowej, wszystkich materiałów, obrazów, grafik i publikacji w niej zawartych jest Pasta Food Company Sp. z o. o., ul. Północna 12, 45-805 Opole, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000403908, Regon 145904019, NIP 527-26-70-711, kapitał zakładowy 40 000 000 PLN (dalej zwana „PFC”).

 

​Znak towarowy

 

Wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazwa i logo PFC, używane na tej stronie internetowej są chronione prawem znaków towarowych.

 

Odpowiedzialność

 

Informacje udostępnione na tej stronie zostały przygotowane z największą starannością i będą stale aktualizowane. Nie można jednak zagwarantować, że będą one wolne od błędów lub pominięć. Dlatego PFC wyklucza wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do dokładności i kompletności informacji dostępnych na tej stronie.

 

Pasta Food Company zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz uzupełniania informacji lub danych dostępnych w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

 

Potencjalne odsyłacze do stron internetowych stron trzecich opublikowanych na tej stronie są zawarte tylko dla wygody użytkowników. PFC nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja 

 

Korzystanie z tej strony internetowej podlega w jak największym stopniu wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wchodząc na tę stronę użytkownik wyraża zgodę na to, że w miarę możliwości, zgodnie z polskim prawem, wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z tej strony będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Opolu.

 

Obowiązki użytkownika

 

Korzystając z tej witryny, wszyscy użytkownicy zobowiązują się do zaakceptowania wszystkich powyższych informacji i przestrzegania wszystkich zasad określonych na tej stronie, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W przypadku naruszenia prawa przez użytkowników tej strony, PFC podejmie odpowiednie cywilne i / lub karne działania przewidziane w ustawie.  

 

Edytor

 

Redaktora informacji online obowiązują te same zobowiązania prawne, co w przypadku tradycyjnego wydania. Treść strony jest zatem regulowana przez postanowienia, które dają czytelnikowi różne prawa i obowiązki. Redaktor strony zobowiązuje się do skrupulatnego przestrzegania zasad edytorskich.

Kontakt                    Informacje Prawne                    Prywatność                    Mapa Strony                    Ter Beke   

Contact                    Legal Information                    Privacy                    Sitemap                    Ter Beke   

Контактная информация                    Правовая информация                    Конфиденциальность                    Карта сайта                    Ter Beke